/Files/images/rozvitok/Положення філія.jpg

І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає правовий статус, основні засади діяльності філії «Протопопівська гімназія» комунального закладу «Вільшанський ліцей» Дергачівської районної ради Харківської області (далі філія).

1.2 Філія є навчально-виховним комплексом (дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІ ступенів) в структурі комунального закладу "Вільшанський ліцей" Дергачівської районної ради Харківської області (далі – опорний заклад), що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття дошкільної та базової загальної середньої освіти.

1.3. Філія не є юридичною особою, діє на підставі даного Положення, затвердженого в установленому порядку, Статуту опорного закладу та інших нормативно-правових актів. Філія виконує функції дошкільного навчального закладу та основної школи. Філія може мати печатку.

1.4. Засновником філії є Дергачівська районна рада. Галузеву політику та розвиток філії забезпечує управління освіти, культури та туризму Дергачівської районної державної адміністрації Харківської області (далі Управління).

Засновник створює, змінює тип, ліквідовує та реорганізовує опорний заклад, його філії (у тому числі шляхом реорганізації підпорядкованих навчальних закладів) відповідно до вимог законодавства.

1.5. Повне найменування філії: Філія "Протопопівська гімназія" комунального закладу "Вільшанський ліцей" Дергачівської районної ради Харківської області

1.6. Місцезнаходження філії: 62361, Харківська область, Дергачівський район, село Протопопівка, вулиця Молодіжна, будинок 1а, т. 55248.

1.7. Філія в складі опорного закладу утворена з метою:

- створення єдиного освітнього простору;

- забезпечення рівного доступу осіб до якісної освіти;

- створення умов для здобуття особами дошкільної та загальної середньої освіти, забезпечення всебічного розвитку особи;

- розширення освітніх потреб здобувачів освіти (вихованців) у забезпеченні певних напрямів спеціалізації та наукових досліджень;

- раціонального і ефективного використання наявних ресурсів суб’єктів округу, модернізації та розширення належної матеріально-технічної бази (належним чином обладнаних спортивних об’єктів, кабінету фізики, хімії, біології, географії та інших, наукових лабораторій, навчальних майстерень, комп’ютерного і мультимедійного обладнання, швидкісного доступу до Інтернету, використання бібліотечного фонду підручників, науково-методичної, художньої та довідкової літератури тощо);

- забезпечення безпечного підвезення здобувачів освіти (вихованців) і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та місця проживання (при потребі).

1.8. Головними завданнями філії є:

- концентрація та ефективне використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб здобувачів освіти (вихованців), створення єдиної системи виховної роботи;

- забезпечення громадянами дошкільної, початкової та базової середньої освіти;

- формування і розвиток творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, почуттям національної самосвідомості;

- виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- виховання вздобувачів освіти (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;

- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої цінності, формування засад здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я учнів;

- створення умов для оволодіння знань про природу, людину і суспільство.

1.9. У філії визначена українська мова навчання.

Структура філії:

- дошкільний підрозділ :

- групи загального розвитку для дітей передшкільного віку від трьох до шести (семи років);

- шкільний підрозділ (базова загальна середня освіта);

- початкова школа (І ступінь) - 1-4 класи, початкова освіта тривалістю чотири роки ;

- гімназія (ІІ ступінь) – 5-9 класи, базова середня освіта тривалістю п’ять років.

Дошкільний підрозділ забезпечує належний рівень дошкільної освіти відповідно до вимог базового компонента дошкільної освіти.Дошкільний підрозділ включає групи загального розвитку. Для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації корекційно-розвиткової роботи можуть створюватися спеціальні та інклюзивні групи для виховання і навчання дітей з особливими освітніми потребами.

Режим роботи дошкільного підрозділу, тривалість перебування в ньому для дітей, встановлюється відповідно до чинного законодавства України.

Щоденний графік роботи груп визначається директором опорного закладу згідно із затвердженим режимом роботи.

Групи у дошкільному підрозділі комплектуються за віковими ознаками.

Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у закладах дошкільної освіти з урахуванням побажань батьків, або осіб, які їх змінюють.

Шкільний підрозділ забезпечує відповідний рівень загальноосвітньої підготовки учнів згідно з вимогами державного стандарту базової загальної середньої освіти.

Шкільний підрозділ складається зі школи І ступеню – початкова школа (1 – 4 класи – термін навчання 4 роки) та основної (5-9 класи – термін навчання 5 років).

ІІ.Організація навчально-виховного процесу

2.1. Навчально-виховний процес у філії здійснюється відповідно до плану роботи, розробленого керівництвом опорного закладу, схваленого педагогічною радою та затвердженого радою закладу.

2.2.Навчальнийплан філії розробляються керівництвом опорного закладу на основі типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей контингенту учнів, їх потреб у здобутті дошкільної та загальної середньої освіти, наявного освітнього рівня та затверджуються в установленому порядку.

2.3. Філія працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України й реалізує навчально-виховні завдання на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

Навчально-виховний процес у дошкільному підрозділі філії здійснюється за програмою розвитку дитини старшого дошкільного віку «Впевнений старт» для дітей 2-7 років.

2.4. Філія обирає форми, засоби і методи навчання та виховання у межах, визначених Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», Статуту опорного закладу та даним Положенням.

2.5. Освітній процес у дошкільному підрозділі здійснюється за гуманітарним та національно-патріотичним напрямками, які можуть змінюватись в залежності від їх пріоритетності.

2.6. Навчально-виховний процес у шкільному підрозділі здійснюється за груповою та індивідуальною формами навчання. Може застосовуватись дистанційна форма навчання.

Виходячи із запитів здобувачів освіти (вихованців) і їх батьків (законних представників), при наявності відповідних умов філія може організовувати свою роботу з різних напрямів освітньої й соціокультурної діяльності. Види й форми додаткових освітніх послуг, у тому числі платних, затверджуються опорним навчальним закладом.

2.7. Комплектування дошкільного підрозділуфілії:

2.7.1. Дошкільний підрозділ розраховано на 45 місць і може мати одновікові та різновікові групи.

Дошкільний підрозділ може мати групи короткотривалого перебування та групи з денним режимом перебування дітей. Працює за п’ятиденним робочим тижнем (вихідні дні субота, неділя та святкові дні). Щоденний графік роботи дошкільного підрозділу з 7 год. 00 хв. до 17 год. 30 хв.( за наявності чергової групи-до 19.00)

Кількість дітей у групах: раннього віку -10-12 осіб, у різновікових групах по 15 осіб.

2.7.2.Зарахування учнів до філії здійснюється на основі та в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України, відповідно до наказу його керівника опорного закладу, що видається на підставі заяви про зарахування до закладу освіти одного з батьків дитини (чи повнолітньої особи, яка має намір здобувати освіту), поданої особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника), до якої додаються:

- копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);

- оригінал або копія медичної довідки встановленого зразка;

- оригінал або копія відповідного документа про освіту (за наявності).

До першого класу зараховуються як правило діти з 6 (шести) років. Право на першочергове зарахування до початкової школи мають діти, які проживають на території обслуговування закладу освіти.

2.7.3. За дитиною зберігається місце в дошкільному підрозділі у разі її хвороби, карантину, хвороби або відпустки матері, на час чергової відпустки батьків, або осіб, що їх заміняють, а також у літній період (75 днів), незалежно від тривалості їх відпустки.

2.7.4. Із врахуванням місцевих умов відділ освіти районної державної адміністрації може внести необхідні зміни у встановлений порядок зберігання за дитиною місця в дошкільному підрозділі.

2.7.5. Відрахування дітей з дошкільного підрозділу може здійснюватися на підставі медичної довідки про стан здоров’я дитини, за бажанням батьків або осіб, що їх заміняють; у разі не внесення без поважних причин плати за харчування дитини після встановленого терміну (протягом двох місяців).

2.7.6. Батьки попереджаються про відрахування дитини за 10 днів.

2.8. Мережа класів шкільного підрозділу формується в установленому прядку на підставі нормативів наповнюваності відповідно до кількості поданих заяв та санітарно-гігієнічних умов для здійснення навчально-виховного процесу. Індивідуальне навчання організовуються в порядку, визначеному Міністерством освіти і науки України. Філія з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог та за погодженням з директором опорного закладу може створювати у своєму складі з’єднані класи (класи-комплекти) відповідно до чинного законодавства.

2.9. Розклад уроків складається завідувачем філії відповідно до навчального плану з дотриманням педагогічних, санітарно-гігієнічних та режимних вимог і затверджується директором опорного закладу.

2.10. Відволікання учнів за рахунок навчального часу на здійснення заходів, не пов’язаних із процесом навчання, забороняється, крім випадків передбачених законом.

2.11. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.12. Визначення рівня досягнень здобувачів освіти у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів.

2.13. Переведення і випуск учнів здійснюється відповідно до чинного законодавства згідно з наказом директора опорного закладу.

2.14. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили перший ступінь навчання, вимогам Державного стандарту початкової загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається чинним законодавством. В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільненні від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України.

2.15. Учням, які закінчили другу ступінь видається відповідний документ про освіту, встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

2.16. За відмінні успіхи в навчанні учні 2-9-х, можуть нагороджуватися похвальним листом «За високі досягнення у навчанні». Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється Міністерством освіти і науки України.

ІІІ. Учасники навчально-виховного процесу.

1. Учасниками навчально-виховного процесу є завідувач філії, заступник завідувача філії, учні, вихованці дошкільного підрозділу, педагогічні працівники, практичний психолог, бібліотекар, інші спеціалісти, батьки, представники громадськості.

2. Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права і обов’язки визначаються Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту»іншими законодавчими актами, правилами внутрішнього розпорядку, Статутом опорного закладу та цим Положенням.

3. Здобувачі освіти мають право :

- на вибір форми навчання, факультативів, курсів, позашкільних та позакласних занять;

- на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною базою опорного закладу, філії;

- брати участь у науково-практичній, дослідній, експериментальній, конструкторській та інших видах науково-практичноїдіяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, тощо;

- на отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;

- брати участь у роботі органів громадського самоврядування;

- брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

- брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

- на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

- на безпечні i нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

- на вільне вираження поглядів, переконань;

- одержання направлення на навчання у вищі навчальні заклади області, з якими укладені договори про співробітництво.

3.4. Здобувачі освіти зобов’язані:

- систематично i глибоко оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

- дотримуватися вимог статуту опорного закладу, положення про філію, правил внутрішнього розпорядку;

- бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна (шкода, заподіяна учнями, відшкодовується відповідно до законодавства України);

- дотримуватись законодавства, моральних і етичних норм;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

- дотримуватись правил особистої гігієни;

- виконувати вимоги педагогічних та інших працівників відповідно до статуту опорного закладу, правил внутрішнього розпорядку та цього положення;

- виконувати вимоги техніки безпеки під час навчальних занять та у позаурочний час, дбати про своє здоров’я і здоров’я інших учасників навчально-виховного процесу;

- брати участь у чергуванні по школі, по класу, їдальні, а також у виконанні інших робіт по самообслуговуванню.

3.5. Педагогічними працівниками можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати покладені на них професійні обов'язки.

Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників, інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами. Педагогічні, матеріально відповідальні та інші працівники призначаються директором опорного закладу.

Прийняття на роботу педагогічних працівників може здійснюватись за трудовими договорами, контрактами, у тому числі на конкурсній основі у встановленому трудовим законодавством порядку.

3.6. Педагогічні працівники мають право на:

- захист професійної честі та гідності;

- самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів;

- брати участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

- брати участь в роботі методичних об'єднань, нарад, зборів опорного закладу та інших органів самоврядування закладу, заходах пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи;

- підвищення кваліфікації і перепідготовки, позачергову атестацію;

- проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

- вносити пропозиції керівництву опорного закладу і органам управління освітою щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

- на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

- об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

3.7.Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.8. Педагогічні працівники зобов'язані:

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм, дотримуючись вимог Державного стандарту дошкільної, початковоїта загальної середньої освіти;

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей здобувачів освіти, а також збереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

- утверджувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципи загальнолюдської моралі;

- виконувати правила внутрішнього розпорядку, дотримуватися Статуту опорного закладу та цього Положення;

- брати участь у роботі педагогічної ради опорного закладу;

- виховувати в здобувачів освіти (вихованців) повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

- готувати здобувачів освіти (вихованців) до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- захищати здобувачів освіти (вихованців) від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживання ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

- дотримуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

- виконувати накази директора опорного закладу, завідувача філії, органів управління освітою.

3.9 Обсяг навчального навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором опорного закладу і затверджується Управлінням.

3.10 Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства України директором опорного закладу освіти. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Робочий час педагогічного працівника включає час виконання ним навчальної, виховної, методичної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором.

Конкретний перелік та обсяг видів робіт педагогічного працівника встановлюються трудовим договором відповідно до законодавства.

Норми педагогічного (навчального) навантаження педагогічних працівників на одну ставку встановлюються спеціальними законами.

Засновник або уповноважений ним орган, керівник опорного закладу освіти та його структурних підрозділів не мають права вимагати від педагогічних працівників виконання роботи, не передбаченої трудовим договором.

3.11. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

3.12 Педагогічні працівники підлягають атестації відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

3.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку опорного закладу, це Положення, не виконують посадових обов'язків, або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи директором опорного закладу згідно з законодавством.

3.14. Права і обов'язки допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, Статутом, правилами внутрішнього розпорядку опорного закладу, цим положенням.

3.15. Батьки учнів та особи, які їх замінюють мають право;

- обирати і бути обраним до батьківських комітетів та органів самоврядування;

- звертатися до органів управління освітою, директора опорного закладу, завідувача філії і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- брати участь в заходах спрямованих на поліпшення навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази школи;

- на захист законних інтересів своїх дітей в органах самоврядування опорного закладу та в відповідних державних органах.

3.16. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми початкової освіти і зобов’язані:

- забезпечувати умови для здобуття дитиною початкової освіти за будь-якою формою навчання;

- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідних мов; повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

- виховувати в дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

3.17. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов'язків,передбачених законодавством, опорний заклад за клопотанням завідувача філії може порушувати питання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

3.18. Представники громадськості мають право:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;

- керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;

- проводити консультації для педагогічних працівників;

- брати участь в організації навчально-виховного процесу.

3.19. Представники громадськості зобов'язані дотримуватися Статуту опорного закладу, Положення про філію, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя.

3.20. Гарантії діяльності педагогічного працівника визначається Кодексом законів про працю.

IV.Управління філією.

4.1. Керівництво філією здійснює завідувач філією та його заступник відповідно до законодавства, Статуту опорного закладу та Положення про філію. Завідувачем філією може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше як 3 роки.

4.2.Завідувач філії та його заступник призначається та звільняється з посади директором опорного закладу згідно із законодавством.

4.3. Завідувач філії:

- здійснює керівництво педагогічним колективом філії, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів та програм, якість знань, умінь та навичок учнів;

- відповідає за реалізацію Державного стандарту дошкільної, початкової та базової загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

- забезпечує безпечну експлуатацію інженерно-технічних комунікацій, обладнання та вживання заходів з проведення їх у відповідність з діючими стандартами, правилами і нормами з охорони праці, своєчасно організовує огляди і ремонт приміщень освітнього закладу;

- забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- створює умови для організації харчування і медичного обслуговування учнів.

V. Матеріально-технічна база

5.1. Матеріально-технічна база філії включає будівлі, споруди, землю, обладнання, комунікації, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена в балансі опорного закладу.

5.2. Майно філії закріплюється за нею на праві оперативного управління.

5.3. Списання майна (крім малоцінного) проводиться за погодженням із Засновником.

5.4. Філія не може передати в оренду нерухоме майно без згоди Засновника.

5.5. Філія відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.6. Для забезпечення навчально-виховного процесу база філії складається із навчальних кабінетів, а також спортивної зали, бібліотеки, комп’ютерногокласу, їдальні..

5.7. Філія має у користуванні земельну ділянку, де розміщуються спортивні та ігровий майданчики, тощо.

5.8. Філія має штатний розпис, що розробляється і затверджується відповідно до вимог чинного законодавства на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, що затверджені Міністерства освіти і науки України.

VI. Фінансово-господарська діяльність

6.1.Фінансування філії здійснюється Засновником відповідно до законодавства. Порядок ведення бухгалтерського обліку та діловодства визначається чиним законодавством.

6.2. Фінансово-господарська діяльність філії здійснюється директором опорного закладу на основі кошторису опорного закладу.

VII. Контроль за діяльністю філії

7.1.Державний контроль за діяльністю філії здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері дошкільної, початкової та базової середньої освіти.

7.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації, Засновник, Управління в структурі опорного закладу.

7.3. Проводяться перевірки філії з питань, пов'язаних з її навчально-виховною діяльністю. Зміст, види цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше один - два рази на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться відповідно до чинного законодавства.

VIIІ. Реорганізація або ліквідація філії

8.1.Рішення про реорганізацію або ліквідацію філії приймає Засновник відповідно до вимог чинного законодавства.

ІХ. Зміни та доповнення до Положення.

9.1. Зміни та доповнення до Положення вносяться Засновником за поданням завідувача філії або директора опорного закладу.

Кiлькiсть переглядiв: 181