/Files/images/rozvitok/Слайд1.JPG/Files/images/rozvitok/Слайд2.JPG/Files/images/rozvitok/Слайд3.JPG/Files/images/rozvitok/Слайд4.JPG/Files/images/rozvitok/Слайд5.JPG/Files/images/rozvitok/Слайд6.JPG/Files/images/rozvitok/Слайд7.JPG/Files/images/rozvitok/Слайд8.JPG/Files/images/rozvitok/Слайд9.JPG

/Files/images/rozvitok/Слайд10.JPG

Ø Оптимізація навчально-виховного процесу спрямована на досягнення високої якості результатів навчання, успішне виконання вимог державного стандарту освіти та інноваційних освітніх програм з метою розвитку готовності учнів до продовження освіти після закінчення школи: формування життєвих компетентностей учнів, розвиток особистості учнів через впровадження в освітній процес інноваційних технологій.

Ø Інноваційні процеси в галузі виховання будуть спрямовані на розвиток системи самоврядування учнів через розширення функцій парламенту шкільного осередку «Країна Юнландія» Дергачівської районної громадської молодіжної організації «Нове покоління Дергачівщини», оптимізації виховної роботи з метою формування соціокультурної, соціальної, культурологічної, інформаційної, комунікативної та інших компетентностей учнів, розвитком значущих якостей; толерантності, креативності, дисципліни та відповідальності за доручену справу, реалізації програми національно-патріотичного виховання з метою розвитку в учнях громадянської свідомості, поваги до національних традицій, свят, символів, формування активної громадянської позиції.

Ø Робота з кадрами. У роботі з кадрами акцент буде зміщений у бік діяльності щодо посилення психолого-педагогічної компетентності вчителя. У зв'язку з цим завданням першорядної важливості стане розвиток у вчителя його професійної самосвідомості, а на цій основі – визначення шляхів і засобів його професійного саморозвитку. Удосконалення професійного зростання вчителів буде досягатися за рахунок безперервного і систематичного підвищення їх професійного рівня, яке представляє собою:
3.1.Надання практичної допомоги педагогам в питаннях удосконалення теоретичних знань і підвищення педагогічної майстерності з боку методичної служби ліцею.
3.2. Підвищення професійного рівня через діяльнісно-проектну роботу:
- робота у творчих групах та групах педагогічної майстерності;
- робота у складі районних та шкільних методичних об’єднань вчителів;
- формування власної траєкторії розвитку педагогічної майстерності;
- формування вмінь щодо узагальнення та поширення власного педагогічного досвіду.

Ø Впровадження ефективних інформаційних технологій, що сприяють розвитку інноваційної діяльності педагогів і учнів через щорічне покращення матеріально-технічної бази школи.

Ø Робота щодо охорони життя. Удосконалення системи роботи щодо охорони життя через створення безпечних умов як для фізичного розвитку, так і психічного, системи роботи психологічної служби.

/Files/images/rozvitok/Слайд11.JPG/Files/images/rozvitok/Слайд12.JPG/Files/images/rozvitok/Слайд13.JPG

/Files/images/rozvitok/Слайд14.JPG

Проект № 1 «Самовдосконалення особистості»

Мета Напрямки діяльності Строки реалізації
Будування керованої системи виховної роботи відповідно до Програми національно-патріотичного виховання та самовиховання. Створення атмосфери співпраці, співтворчості, співуправління. Формування життєвих компетентностей школярів як основи розвитку конкурентноздатної особистості. Аналіз існуючих програм, апробація і впровадження модернізованих освітніх програм (Засідання методичної ради) 2018-2019
Розвиток позакласної, дозвільної сфери 2018-2019
Робота органів учнівського самоврядування, продовження створення системи традиційних заходів в школі. 2018-2023
Моніторинг результативності проекту 2022-2023
Очікуваний результат Підвищення якості виховання. Створення портфоліо кожного класу.

Проект № 2 «Обдарованість»

Мета Напрямки діяльності Строки реалізації
Створення оптимальних умов для виявлення, розвитку і реалізації потенційних можливостей обдарованих дітей у всіх напрямах: інтелектуальному, творчому, спортивному, естетичному. Створення системи стимулювання інтелектуально та творчо обдарованих учнів. Систематичне поповнення шкіль­ного інформаційного банку даних про обдарованих дітей. Моніторинг якості розвитку особистості учнів в процесі навчання та виховання 2018-2019
Розробка та впровадження інноваційних навчальних технологій, спрямованих на формування в учнів самопізнання, самонавчання, самоствердження, самовизначення, саморегуляції, самореалізації 2018-2022
Залучення обдарованих учнів до участі в олімпіадному русі, у наукових конференціях, у різноманітних учнівських конкурсах. Удосконалення роботи шільного наукового товариства «Пошук» та залучення учнів до захисту науково-дослідницьких робіт в системі МАН. Проведення творчих звітів членів гуртків наприкінці кожного року 2018-2023
Формування національно-патріотичної позиції школярів через систему традицій школи. Удосконалення системи роботи з вивчення культурної спадщини рідного краю,України. 2018-2022
Створення системи психологічної підтримки учнів та розробка індивідуальних траєкторій розвитку учнів з високим та достатнім навчальним потенціалом. 2018-2022
Розробка гнучкої системи форм заохочення досягнень учнів. 2018-2022
Створення системи профільного навчання з метою розвитку пізнавальних компетентностей щодо розвитку конкурентоспроможної особистості випускника 2018-2022
Моніторинг результативності проекту 2022-2023
Очікуваний результат Формування банку даних із різноманітних напрямків роботи з обдарованими дітьми. Створення системи стимулювання школярів в їх прагненні до досягнення успіху. Створення системи роботи з обдарованими та дітьми з високим та достатнім інтелектуальним рівнем. Підвищення якості освіти через формування мотивації школярів щодо наукової роботи.

Проект № 3 «Підвищення професіоналізму вчителя»

Мета Напрямки діяльності Строки реалізації
Створення механізму внутрішньошкільного управління на основі поваги, довіри, успіху з метою зростання ефективності кадрового забезпечення школи шляхом підвищення професійної компетентності педагогів. Створення умов для безперервного підвищення кваліфікації педагогів та формування у них потреби у творчій самоосвіті. Удосконалення організаційної структури управління на основі стратегічного, тактичного, оперативного, мотиваційного управління 2018-2019
Впровадження моніторингового супроводу ефективності роботи школи, щодо підвищення професіоналізму вчителів 2018-2022
Розробка системи стимулювання інноваційної діяльності вчителів 2018-2019
Складання робочого портфоліо педагогів з урахуванням результатів діагностики творчого потенціалу, створення атестаційного портфоліо з метою узагальнення педагогічного досвіду роботи вчителя 2018-2022
Проведення рейтингової оцінки рівня методично-педагогічної діяльності педагогів Щороку
Підвищення кваліфікації педагогів через курсову підготовку, обмін досвідом і самоосвіта 2016-2021
Організація роботи творчих груп, груп методичної підтримки та педагогічної майстерності. 2018-2023
Моніторинг результативності виконання проекту 2022-2023
Очікуваний результат Підготовка педагогічного колективу до: üреалізації повної загальної середньої освіти на рівні Державного стандарту; üосмисленого впровадження нового змісту освіти на підставі компетентнісного та діяльнісного підходу до навчання; üвпровадження нових інформаційних технологій у навчальний процес. Підвищення мотивованого саморозвитку та самовдосконалення, формування індивідуального стилю професійної діяльності, вибір індивідуального та професійного маршруту Сформованість творчого цілеспрямованого, працездатного педагогічного колективу.

Проект № 4 «Сприяння збереженню здоров’я школярів»

Мета Напрямки діяльності Строки реалізації
Оптимізація освітнього процесу з метою подолання негативних факторів і негативних впливів на здоров'я дитини та створення комфортних умов для реалізації навчально-виховного процесу. Формування і розвиток у всіх суб’єктів освітнього процесу, культури здоров’я як цілісної категорії та створення в закладі умов, що їх формують. Забезпечення безпеки організації освітнього процесу. Виконання приписів Державної санітарної епідеміологічної служби України і Державної інспекції техногенної безпеки України щодо поліпшення санітарно-гігієнічного та протипожежного стану. 2018-2023
Оснащення навчальних кабінетів у відповідності до сучасних вимог 2018-2021
Проведення заходів, спрямованих на формування здорового способу життя 2018-2023
Використання здоров'язберігаючих технологій Постійно
Удосконалення психолого-педагогічного супроводу дітей в період адаптації до навчання (1,5 класи, учнів із сімей переселенців та обдарованих учнів) 2018-2023
Контроль за виконанням санітарно-епідеміологічних норм, дотриманням охорони праці Постійно
Забезпечення оптимального режиму харчування. Постійно
Введення моніторингу щодо фізичного розвитку учнів Постійно
Очікуваний результат 1. Поліпшення соціально-психологічного клімату в школі. 2. Зниження рівня захворюваності серед учасників навчально- виховного процесу. 3. Зниження рівня травматизму. 4. Створення системи інформування батьків про результати моніторингу. 5. Створення комфортних і безпечних умов перебування учасників навчально-виховного процесу. 6. Оптимальний рівень сформованості у дітей позитивної мотивації щодо здорового способу життя.

Проект № 5 «Школа і сім’я»

Мета Напрямки діяльності Строки реалізації
Залучення батьків до активної участі у розвитку освіти, до суспільного управління школою. Формування особистих рис громадянина України шляхом гармонійного поєднання шкільного та сімейного виховання. Залучення батьків в навчально-пізнавальну, суспільно-корисну і культурну діяльність (консультаційний пункт для батьків) 2018-2023
Підвищення педагогічної культури батьків (батьківські збори - консультації вчителів-предметників, дні відкритих уроків, зустрічі з адміністрацією та вчителями класу) 2018-2023
Організація здорового способу життя в сім'ї і школі (екскурсійні поїздки, конкурс «Мама, тато, я - здорова сім'я») 2018-2023
Організація сумісної діяльності батьків і школи із соціального захисту дітей 2018-2023
Організація сумісної трудової і пізнавальної діяльності (конкурси, вікторини, суботники, оформлення кабінетів) 2018-2023
Створення батьківського лекторію з метою педагогічної просвіти 2018-2023
Корекція негативних проявів виховання в родинах окремих учнів Постійно
Відкритість в діяльності школи у відношеннях з батьками та громадськістю через сайт школи. Постійно
Моніторинг результативності виконання програми 2022-2023
Очікуваний результат Поліпшення соціально-психологічного клімату в школі Залучення батьків до участі в управлінні школою Зміна характеру взаємовідносин між батьками і школою, посилення орієнтації школи на запити соціуму. Зміна критеріїв оцінки школи у батьків, орієнтація на гуманістичні та демократичні принципи. Зростання престижу і підтримки школи батьківською громадськістю . Придбання учасниками проекту навичок творчої співпраці і використання їх в сучасному житті.

УПРАВЛІННЯ РЕАЛІЗАЦІЄЮ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ЛІЦЕЮ

Програма розвитку КЗ "Вільшанський ліцей" є управлінським документом, який забезпечує все шкільне співтовариство знанням про стратегічне, тактичне, оперативне завдання її розвитку, механізмами їх вирішення, послідовністю дій та очікуваних результатів. Для забезпечення координації діяльності всіх суб'єктів школи, здійснення постійного цілеспрямованого моніторингу ходу і проміжних результатів визначено структуру управління розвитком. З кожного із проектів призначені відповідальні за їх реалізацію. Функцію координації реалізації Програми розвитку школи виконує методична рада. Заходи з реалізації проектів є основою річного плану роботи школи. Інформація про хід реалізації Програми розвитку в цілому і кожного проекту окремо щорічно представляється на підсумковій педагогічній раді, методичній раді школи, включається до публічної доповіді директора на загальній конференції і відображається на освітньому сайті закладу. Питання про внесення змін в реалізацію проектів вирішуються на засіданні методичної ради.

/Files/images/rozvitok/Слайд15.JPG

ПРОГНОЗОВАНІ РИЗИКИ

Можливі ризики Заходи з мінімалізації впливу факторів ризику
1 Відсутність позитивної динаміки розвитку демографічної ситуації в мікрорайоні закладу üПропаганда сім'ї як основний загальнолюдської цінності; üПропаганда здорового способу життя
2 Недостатність фінансування на розвиток матеріально-технічної бази закладу, відсутність коштів на проведення капітального ремонту будівлі школи і, як наслідок, відсутність забезпечення комплексної безпеки життя і здоров'я дітей. Залучення позабюджетних і спонсорських коштів щодо заміни шкільних меблів та комп’ютерної техніки, оснащення навчальних кабінетів навчально-наочними посібниками, Проведення поточних ремонтів закладу
3 Виникнення труднощів у вчителів, які впроваджують нові освітні технології в практику своєї роботи § Проведення навчальних семінарів, індивідуальних консультацій, тренінгів з проблем модернізації освітнього процесу в школі; § Підвищення професійної компетентності педагогічних працівників через модернізацію методичної роботи
4 Низький рівень мотивації навчання o Створення ситуації успішності для школярів, що беруть участь у науково-дослідницькій роботі, використання різних видів стимулювання їх діяльності; o Широка популяризація досягнутих позитивних результатів учнів та випускників. o Створення система стимулювання учнів.
5 Недостатнє використання творчого потенціалу педагогів у експериментальній роботі внаслідок її багатоплановості й трудомісткості vВикористання різних видів стимулювання участі педагогів у інноваційній діяльності; vОбов'язкова популяризація досягнутих позитивних результатів.

Діагностика результатів діяльності школи

Критерії Діагностичні методики Періодичність
Оцінка навчальної діяльності Вивчення рівня сформованості загальноосвітніх компетенцій Два рази на рік
Якість знань, умінь і навичок Аналіз адміністративних контрольних робіт, зрізів знань, результатів ДПА та ЗНО За графіком шкільного внутрішнього контролю
Ступінь використання ІКТ в освітньому процесі Аналіз роботи шкільних методичних об’єднань Один раз на рік
Ступінь готовності випускників до продовження освіти Проведення і аналіз підсумкових контрольних зрізів з профільних предметів та української мови. Один раз на рік, березень
Рівень професійної компетентності вчителя Моніторинг професійної діяльності вчителя, вивчення рейтингу вчителів Один раз на рік
Рівень вихованості учнів Анкетування та моніторинг Один раз на рік
Ступінь задоволення учнів і батьків шкільним життям та наданням освітніх послуг Анкетування Один раз на рік
Здоров'я школярів Аналіз медичних карток та фізичного розвитку учнів Один раз на рік
Рівень взаємодії всіх учасників освітнього процесу Аналіз результативності реалізації проміжних етапів програми Один раз на рік
Кiлькiсть переглядiв: 1048